โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

177
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ 12 ต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
20
9
29
ประถมศึกษา
6
49
45
94
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
27
27
54
รวมทั้งหมด
12
96
81
177
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 29 คน

16.38%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 94 คน

53.11%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 54 คน

30.51%