โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ

91
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ
หมู่ที่ 11 บ้านกลางเจริญ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0810561533 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
15
23
ประถมศึกษา
6
34
34
68
รวมทั้งหมด
8
42
49
91
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรกมล นรัฐกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

25.27%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 68 คน

74.73%