โรงเรียนบ้านนาล้อม

83
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาล้อม
หมู่ที่ 7 บ้านนาล้อม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0985850792 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
18
10
28
ประถมศึกษา
6
28
27
55
รวมทั้งหมด
8
46
37
83
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุชาติ สุวรรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

33.73%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 55 คน

66.27%