โรงเรียนบ้านดอนดู่

42
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนดู่
หมู่ที่ 6 บ้านดอนดู่ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042-270026 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
7
8
15
ประถมศึกษา
6
14
13
27
รวมทั้งหมด
9
21
21
42
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิพนธ์ ประมาชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

35.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน

64.29%