โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

30
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
หมู่ที่ 4 บ้านโนนขมิ้น ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042-167244 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
5
6
ประถมศึกษา
6
11
13
24
รวมทั้งหมด
8
12
18
30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 24 คน

80.00%