โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

93
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสามัคคี ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 042720017 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
15
12
27
ประถมศึกษา
6
34
32
66
รวมทั้งหมด
9
49
44
93
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 27 คน

29.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 คน

70.97%