โรงเรียนบ้านหนองกุง

86
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกุง
หมู่ที่ 8 หนองกุง ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042- โทรสาร อีเมล nongkung-school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540420

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
7
16
ประถมศึกษา
6
38
32
70
รวมทั้งหมด
8
47
39
86
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

18.60%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน

81.40%