โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

151
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
หมู่ที่ 3 ขาม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ิbankhamschool60@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540422

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
24
18
42
ประถมศึกษา
6
40
39
79
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
14
30
รวมทั้งหมด
11
80
71
151
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 42 คน

27.81%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 79 คน

52.32%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 30 คน

19.87%