โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)

129
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
หมู่ที่ 2 หนองแค ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล krupisa57@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
19
28
ประถมศึกษา
6
49
52
101
รวมทั้งหมด
8
58
71
129
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมรรถชัย จดจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

21.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 101 คน

78.29%