โรงเรียนชุมพลศึกษา

66
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมพลศึกษา
หมู่ที่ 4 ชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0879448785 โทรสาร อีเมล chumpolsuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1047540424

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
5
11
ประถมศึกษา
6
37
18
55
รวมทั้งหมด
8
43
23
66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิวัฒน์ ชูจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

16.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 55 คน

83.33%