โรงเรียนคำเจริญวิทยา

66
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนคำเจริญวิทยา
หมู่ที่ 5 คำเจริญ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042720166 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
5
13
ประถมศึกษา
6
32
21
53
รวมทั้งหมด
8
40
26
66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวารินทร์ หอมเฮ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

19.70%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

80.30%