โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์

92
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-705659 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
10
20
ประถมศึกษา
6
34
38
72
รวมทั้งหมด
8
44
48
92
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

21.74%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 72 คน

78.26%