โรงเรียนชุมชนบงเหนือ

211
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
หมู่ที่ 11 บงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1047540433&Area_CODE=4702

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
27
28
55
ประถมศึกษา
8
79
77
156
รวมทั้งหมด
10
106
105
211
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรเกียรติ รวมธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 55 คน

26.07%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 156 คน

73.93%