โรงเรียนบ้านดอนหัน

102
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนหัน
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-099357 โทรสาร อีเมล donhun-hotmail.co.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
16
22
ประถมศึกษา
6
36
44
80
รวมทั้งหมด
8
42
60
102
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

21.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 80 คน

78.43%