โรงเรียนบ้านขาว

35
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขาว
หมู่ที่ 5 บ้านขาว ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0857451192 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
4
7
ประถมศึกษา
6
10
18
28
รวมทั้งหมด
7
13
22
35
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

80.00%