โรงเรียนบ้านบาก

56
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบาก
หมู่ที่ 4 บาก ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
4
7
ประถมศึกษา
6
26
23
49
รวมทั้งหมด
8
29
27
56
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

12.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

87.50%