โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน

134
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน
หมู่ที่ 7 นาถ่อน ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0818728862 โทรสาร - อีเมล jumphanathonschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540437

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
15
28
ประถมศึกษา
6
62
44
106
รวมทั้งหมด
8
75
59
134
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

20.90%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 106 คน

79.10%