โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี

103
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี
หมู่ที่ 6 โคกสวัสดี ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-705681 โทรสาร - อีเมล khoksawasdee.school@gmail.com
เว็บไซต์ school_ID=1047540438

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
8
22
ประถมศึกษา
6
44
37
81
รวมทั้งหมด
8
58
45
103
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาจ ประภาหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

21.36%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 81 คน

78.64%