โรงเรียนชุมชนส่องดาว

61
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนส่องดาว
หมู่ที่ 1 บ้านส่องดาว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042- 786086 โทรสาร อีเมล chumchonsongdao2560@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1047540440

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
0
2
ประถมศึกษา
6
39
20
59
รวมทั้งหมด
7
41
20
61
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชูเกียรติ ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

3.28%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน

96.72%