โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

143
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา
หมู่ที่ 5 บ้านหนองใส ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042721210 โทรสาร อีเมล nongsaipornschool.540441@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
9
23
ประถมศึกษา
6
40
44
84
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
15
21
36
รวมทั้งหมด
11
69
74
143
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชุมพร กรุณานำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

16.08%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 84 คน

58.74%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 36 คน

25.17%