โรงเรียนบ้านทันสมัย

50
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทันสมัย
หมู่ที่ 7 บ้านทันสมัย ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042727002 โทรสาร อีเมล E-mail.tansamai_school@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
7
15
ประถมศึกษา
6
22
13
35
รวมทั้งหมด
8
30
20
50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวี แสนอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

30.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 35 คน

70.00%