โรงเรียนบ้านหนองกุง

65
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกุง
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุง ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล nongkungschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540443

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
9
13
22
ประถมศึกษา
6
21
22
43
รวมทั้งหมด
9
30
35
65
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

33.85%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 43 คน

66.15%