โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

82
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
หมู่ที่ 8 บ้านไทยเจริญ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 0811842774 โทรสาร อีเมล Gowatsri7262@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540444

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
4
8
ประถมศึกษา
6
40
34
74
รวมทั้งหมด
8
44
38
82
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

9.76%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 74 คน

90.24%