โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

292
จำนวนนักเรียน
15
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
15
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแซง ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042-786337 โทรสาร 042-786337 อีเมล 1047540445@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1047540445

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
9
14
ประถมศึกษา
13
133
145
278
รวมทั้งหมด
15
138
154
292
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประมงค์ สุขชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

4.79%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 278 คน

95.21%