โรงเรียนบ้านชัยชนะ

179
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านชัยชนะ
หมู่ที่ 3 บ้านชัยชนะ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042720201 โทรสาร - อีเมล pod.jana@hotmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
15
13
28
ประถมศึกษา
6
59
46
105
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
24
46
รวมทั้งหมด
11
96
83
179
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

15.64%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 105 คน

58.66%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 46 คน

25.70%