โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา

296
จำนวนนักเรียน
13
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
13
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
หมู่ที่ 8 บ้านอุดมพัฒนา ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล chaiwat47503@gmail.com
เว็บไซต์ www.tasila.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
20
40
ประถมศึกษา
8
84
84
168
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
47
41
88
รวมทั้งหมด
13
151
145
296
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

13.51%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 168 คน

56.76%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 88 คน

29.73%