โรงเรียนบ้านภูตะคาม

202
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านภูตะคาม
หมู่ที่ 11 ทุ่งอินทร์แปลง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042-099376 โทรสาร อีเมล phutakham163@hotmail.com
เว็บไซต์ www.phutakham.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
20
13
33
ประถมศึกษา
6
53
65
118
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
29
22
51
รวมทั้งหมด
11
102
100
202
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

16.34%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 118 คน

58.42%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 51 คน

25.25%