โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

378
จำนวนนักเรียน
16
ห้องเรียน
20
ครู/บุคลากร
16
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโมง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042-099929 โทรสาร อีเมล seesuk@windowslive.com
เว็บไซต์ www.seesuk.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
29
34
63
ประถมศึกษา
9
98
103
201
มัธยมศึกษาตอนต้น
4
62
52
114
รวมทั้งหมด
16
189
189
378
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 63 คน

16.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 201 คน

53.17%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 114 คน

30.16%