โรงเรียนบ้านคำก้าว

103
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำก้าว
หมู่ที่ 4 บ้านคำก้าว ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ โทรสาร 042981267 อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
8
16
ประถมศึกษา
6
51
36
87
รวมทั้งหมด
8
59
44
103
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

15.53%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 87 คน

84.47%