โรงเรียนบ้านท่าวารี

61
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าวารี
หมู่ที่ 6 บ้านท่าวารี ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ 042099375 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ -

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
5
17
ประถมศึกษา
6
23
21
44
รวมทั้งหมด
8
35
26
61
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

27.87%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 44 คน

72.13%