ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563)

37,524
จำนวนนักเรียน
19,401
นักเรียนชาย
18,123
นักเรียนหญิง
2,475
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
59
292
252
544
257
1,606
1,638
3,244
264
1,829
1,797
3,626
รวมอนุบาล
580
3,727
3,687
7,414
281
2,050
1,851
3,901
282
2,232
2,163
4,395
ประถมศึกษาปีที่ 3
278
2,171
2,044
4,215
ประถมศึกษาปีที่ 4
277
2,098
2,077
4,175
ประถมศึกษาปีที่ 5
279
2,180
2,011
4,191
ประถมศึกษาปีที่ 6
274
2,188
2,008
4,196
รวมประถมศึกษา
1,671
12,919
12,154
25,073
มัธยมศึกษาปีที่ 1
73
904
736
1,640
มัธยมศึกษาปีที่ 2
75
931
771
1,702
73
907
749
1,656
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
221
2,742
2,256
4,998
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
8
10
18
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
1
6
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
4
10
14
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
3
13
26
39
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
3
13
26
39
รวมทั้งหมด
2,475
19,401
18,123
37,524
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
55
520
3,729
3,482
7,211
30
275
2,102
1,969
4,071
27
234
1,723
1,648
3,371
9
76
700
574
1,274
88
845
6,870
6,365
13,235
22
217
1,643
1,506
3,149
27
308
2,634
2,579
5,213
รวมทั้งหมด
258
2,475
19,401
18,123
37,524
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
5
48
516
496
1,012
5
55
387
298
685
5
54
505
503
1,008
6
56
388
342
730
8
78
462
390
852
6
56
328
313
641
6
55
408
389
797
4
43
331
363
694
5
41
223
195
418
5
34
181
193
374
6
70
637
681
1,318
4
32
234
172
406
6
56
406
381
787
6
54
455
379
834
8
63
370
356
726
7
60
377
362
739
7
60
329
353
682
3
27
254
219
473
6
52
545
530
1,075
4
35
218
184
402
3
30
287
258
545
3
16
212
148
360
2
19
110
91
201
1
11
91
77
168
7
142
1,860
1,686
3,546
6
54
490
429
919
5
42
220
188
408
8
65
390
370
760
4
32
246
215
461
6
58
628
615
1,243
4
41
346
332
678
6
53
387
347
734
6
47
268
243
511
5
45
282
323
605
7
57
372
338
710
6
54
373
334
707
3
27
212
210
422
4
36
154
153
307
5
40
206
185
391
6
52
436
397
833
6
58
352
341
693
6
67
632
587
1,219
4
39
273
224
497
6
53
386
354
740
6
72
852
827
1,679
7
79
561
569
1,130
7
71
374
337
711
3
30
285
257
542
4
56
562
589
1,151
รวมทั้งหมด
258
2,475
19,401
18,123
37,524
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7414 คน

19.76%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25073 คน

66.82%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 4998 คน

13.32%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 39 คน

0.10%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
รายละเอียดทั้งหมด