ข้อมูลนักเรียน (25 มิถุนายน 2564)

37,177
จำนวนนักเรียน
19,235
นักเรียนชาย
17,942
นักเรียนหญิง
2,464
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
57
272
240
512
259
1,698
1,543
3,241
259
1,712
1,717
3,429
รวมอนุบาล
575
3,682
3,500
7,182
277
1,981
1,960
3,941
277
2,090
1,869
3,959
ประถมศึกษาปีที่ 3
281
2,260
2,198
4,458
ประถมศึกษาปีที่ 4
277
2,201
2,058
4,259
ประถมศึกษาปีที่ 5
277
2,108
2,098
4,206
ประถมศึกษาปีที่ 6
275
2,184
2,022
4,206
รวมประถมศึกษา
1,664
12,824
12,205
25,029
มัธยมศึกษาปีที่ 1
73
932
740
1,672
มัธยมศึกษาปีที่ 2
74
871
725
1,596
75
914
748
1,662
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
222
2,717
2,213
4,930
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
4
9
13
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
6
9
15
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
2
6
8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
3
12
24
36
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
3
12
24
36
รวมทั้งหมด
2,464
19,235
17,942
37,177
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
54
520
3,705
3,409
7,114
29
276
2,084
1,981
4,065
27
235
1,717
1,677
3,394
8
77
679
580
1,259
88
844
6,731
6,207
12,938
22
215
1,667
1,522
3,189
27
297
2,652
2,566
5,218
รวมทั้งหมด
255
2,464
19,235
17,942
37,177
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
4
49
501
501
1,002
5
56
364
290
654
5
56
506
485
991
6
56
406
327
733
8
78
453
385
838
6
56
323
324
647
6
54
412
359
771
4
43
334
362
696
5
41
252
195
447
5
31
154
181
335
6
71
645
700
1,345
4
32
233
180
413
6
57
376
381
757
6
54
455
375
830
7
62
375
345
720
7
61
379
367
746
7
59
317
338
655
3
27
242
214
456
6
53
563
564
1,127
4
35
216
194
410
3
30
293
265
558
2
17
211
158
369
2
19
99
81
180
1
11
76
76
152
7
137
1,783
1,626
3,409
6
54
478
434
912
5
42
230
186
416
8
65
371
374
745
4
32
243
199
442
6
60
634
587
1,221
4
41
361
326
687
6
53
364
344
708
6
46
262
231
493
5
46
275
293
568
7
57
347
342
689
6
56
345
325
670
3
27
199
214
413
4
36
151
147
298
5
38
225
183
408
6
54
463
396
859
6
60
381
370
751
6
63
622
596
1,218
4
39
267
213
480
6
53
397
343
740
6
70
836
835
1,671
7
80
590
569
1,159
7
60
384
319
703
3
31
282
249
531
4
56
560
594
1,154
รวมทั้งหมด
255
2,464
19,235
17,942
37,177
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7182 คน

19.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25029 คน

67.32%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 4930 คน

13.26%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 36 คน

0.10%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
รายละเอียดทั้งหมด