จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47020016
บ้านดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม
9
26
28
54
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม
8
39
28
67
47020018
บ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
8
35
31
66
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
11
72
62
134
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
8
40
38
78
47020021
บ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม
12
116
126
242
47020022
บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม
11
71
78
149
47020023
บ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม
4
14
7
21
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม
5
11
10
21
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม
6
13
9
22
47020026
บ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม
8
72
89
161
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน นาใน พรรณานิคม
8
72
68
140
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นาใน พรรณานิคม
8
35
42
77
47020029
บ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม
8
48
42
90
47020030
บ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม
11
92
89
181
47020031
บ้านนาใน นาใน พรรณานิคม
6
10
16
26
47020032
บ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม
14
151
132
283
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
8
73
66
139
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม
11
62
62
124
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
8
32
36
68
47020036
บ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม
8
61
46
107
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
12
136
111
247
47020038
บ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม
9
24
21
45
47020039
บ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม
8
50
60
110
47020040
บ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม
9
42
38
80
47020041
บ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม
8
53
32
85
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม
8
38
26
64
47020043
บ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
8
40
39
79
47020044
อนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม
24
367
378
745
47020045
วัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม
9
86
68
154
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม
7
28
16
44
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม
8
35
34
69
47020048
พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณา พรรณานิคม
0
0
0
0
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม
11
90
91
181
47020050
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม
8
25
27
52
47020051
บ้านสมสะอาด พอกน้อย พรรณานิคม
8
57
39
96
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม
8
60
69
129
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม
19
273
277
550
47020054
บ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม
8
18
24
42
47020055
บ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม
12
92
79
171
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม
11
102
80
182
47020057
บ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม
12
74
57
131
47020058
บ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม
8
46
34
80
47020059
บ้านโคก ไร่ พรรณานิคม
9
58
53
111
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม
9
42
34
76
47020061
บ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม
9
30
29
59
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม
17
193
149
342
47020063
บ้านบึง วังยาง พรรณานิคม
11
107
79
186
47020064
บ้านหนองหวาย วังยาง พรรณานิคม
9
34
39
73
47020065
บ้านเปือย วังยาง พรรณานิคม
9
33
24
57
47020066
บ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม
9
20
7
27
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม
16
146
156
302
47020068
บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม
8
57
64
121
47020069
บ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม
8
48
33
81
47020070
บ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม
11
80
110
190
47020071
บ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน
9
104
106
210
47020072
บ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน
12
96
81
177
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ ต้นผึ้ง พังโคน
8
42
49
91
47020074
บ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน
8
46
37
83
47020075
บ้านขัวขอนแคน ต้นผึ้ง พังโคน
0
0
0
0
47020076
บ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน
9
21
21
42
47020077
บ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน
8
12
18
30
47020078
บ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน
9
49
44
93
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน
30
429
462
891
47020080
บ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน
8
75
60
135
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน
8
44
62
106
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน
8
14
16
30
47020083
บ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน
8
6
18
24
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน
11
119
75
194
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่ พังโคน
9
94
91
185
47020086
บ้านม่วงคำ พังโคน พังโคน
8
69
63
132
47020087
บ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน
6
6
3
9
47020088
บ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน
6
15
3
18
47020089
บ้านหนองบัว แร่ พังโคน
11
118
101
219
47020090
บ้านแร่ แร่ พังโคน
13
156
143
299
47020091
บ้านสมสะอาด แร่ พังโคน
9
36
30
66
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน
8
50
49
99
47020093
บ้านหนองไฮ แร่ พังโคน
8
34
47
81
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน
7
12
11
23
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน
8
85
80
165
47020096
บ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน
3
2
1
3
47020097
บ้านสงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน
8
44
28
72
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน
19
224
184
408
47020099
บ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน
8
68
57
125
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
8
32
29
61
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ
11
89
72
161
47020103
บ้านดงบังป่าโจด ค้อเขียว วาริชภูมิ
8
44
49
93
47020104
บ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ
8
23
22
45
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ
8
62
41
103
47020106
บ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ
8
110
105
215
47020107
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) คำบ่อ วาริชภูมิ
8
82
75
157
47020108
บ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ
8
22
16
38
47020109
บ้านคำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ
8
89
68
157
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อ วาริชภูมิ
9
68
84
152
47020111
บ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ
11
174
182
356
47020112
บ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ
12
96
102
198
47020113
บ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ
8
23
22
45
47020114
บ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ
7
20
26
46
47020115
บ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ
8
28
35
63
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ
8
76
79
155
47020117
บ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ
9
21
12
33
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ปลาโหล วาริชภูมิ
8
65
77
142
47020119
บ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
8
58
50
108
47020120
บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
9
68
70
138
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
8
64
57
121
47020122
บ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
8
31
34
65
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
7
20
8
28
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ
8
52
49
101
47020125
บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
12
84
94
178
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ
8
70
64
134
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ
11
109
79
188
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาด วาริชภูมิ
8
75
76
151
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
12
110
95
205
47020130
บ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
9
76
61
137
47020131
บ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
9
101
102
203
47020132
บ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน
11
91
77
168
47020133
บ้านอูนโคก หนองบัว นิคมน้ำอูน
11
80
68
148
47020134
บ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน
8
30
23
53
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิง นิคมน้ำอูน
8
104
83
187
47020136
บ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมน้ำอูน
0
0
0
0
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน
8
108
65
173
47020138
บ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
4
3
4
7
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
11
80
71
151
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
8
58
71
129
47020141
ชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
8
43
23
66
47020142
คำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
8
40
26
66
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
8
44
48
92
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
8
60
62
122
47020145
บ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน
8
36
26
62
47020146
บ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน
14
183
148
331
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาด สว่างแดนดิน
8
89
79
168
47020148
บ้านหนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน
8
58
76
134
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
8
64
38
102
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน
9
130
113
243
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน
8
80
53
133
47020152
บ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน
14
168
181
349
47020153
บ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน
11
119
112
231
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน
8
33
46
79
47020155
บ้านตาล โคกสี สว่างแดนดิน
8
98
110
208
47020156
บ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน
11
105
92
197
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกน สว่างแดนดิน
8
71
73
144
47020158
บ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน
8
36
45
81
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
11
64
58
122
47020160
บ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
8
25
23
48
47020161
บ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
8
33
30
63
47020162
บ้านหนองหวาย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
9
32
42
74
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน
14
203
171
374
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน
8
78
57
135
47020165
บ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
8
18
27
45
47020166
บ้านดอนยานาง ทรายมูล สว่างแดนดิน
8
13
6
19
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน
8
33
39
72
47020168
บ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
8
28
34
62
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
11
111
109
220
47020170
บ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน
8
34
27
61
47020171
บ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน
9
27
25
52
47020172
บ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน
5
4
5
9
47020173
บ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
7
30
19
49
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
11
139
112
251
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน
9
45
33
78
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน
8
61
51
112
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน
9
94
100
194
47020178
บ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน
8
18
29
47
47020179
บ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน
8
30
22
52
47020180
ชุมชนบงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน
10
106
105
211
47020181
บ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน
8
42
60
102
47020182
บ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน
7
13
22
35
47020183
บ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน
8
29
27
56
47020184
บ้านจำปานาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน
8
75
59
134
47020185
บ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน
8
58
45
103
47020186
บ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน
8
20
13
33
47020187
บ้านหนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน
8
47
39
86
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน
9
46
46
92
47020189
บ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน
9
25
18
43
47020190
บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
8
44
27
71
47020191
บ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน
8
51
53
104
47020192
บ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
8
54
44
98
47020193
บ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
8
79
66
145
47020194
บ้านถ่อน บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
12
159
135
294
47020195
บ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
8
42
47
89
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
8
48
45
93
47020197
บ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
8
53
42
95
47020198
บ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
8
55
62
117
47020199
บ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน
9
36
63
99
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
11
139
136
275
47020201
บ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน
7
40
56
96
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา พันนา สว่างแดนดิน
9
21
25
46
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
9
46
43
89
47020204
บ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน
8
54
44
98
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน
8
30
34
64
47020206
บ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน
8
71
56
127
47020207
บ้านคำชนดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน
8
91
81
172
47020208
บ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน
9
37
35
72
47020209
บ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน
8
38
40
78
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน
8
57
57
114
47020211
บ้านแวง แวง สว่างแดนดิน
8
68
79
147
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน
8
77
54
131
47020213
บ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน
8
10
13
23
47020214
บ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน
8
85
60
145
47020215
บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
8
85
65
150
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
50
819
769
1,588
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
8
70
64
134
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
31
430
387
817
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
21
216
184
400
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
15
204
184
388
47020221
บ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
9
36
33
69
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวง สว่างแดนดิน
16
178
185
363
47020223
บ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน
9
81
78
159
47020224
บ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน
8
55
48
103
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน
8
32
21
53
47020226
บ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว
11
96
83
179
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว
13
151
145
296
47020228
บ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว
11
102
100
202
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว
16
189
189
378
47020230
บ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว
8
59
44
103
47020231
บ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว
8
35
26
61
47020232
บ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว
8
60
81
141
47020233
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว
11
137
102
239
47020234
บ้านโพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว
8
36
30
66
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว
9
50
50
100
47020236
อภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว
9
45
27
72
47020237
บ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว
8
58
64
122
47020238
บ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว
9
45
39
84
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว
11
62
64
126
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว
11
116
78
194
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว
8
50
43
93
47020242
บ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว
8
44
38
82
47020243
อุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
15
138
154
292
47020244
ชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
7
41
20
61
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
11
69
74
143
47020246
บ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว
8
30
20
50
47020247
บ้านหนองกุง ส่องดาว ส่องดาว
9
30
35
65
47030184
บ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์
11
181
142
323
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์
11
88
99
187
47030186
บ้านคำบอน โคกศิลา เจริญศิลป์
8
16
16
32
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
25
324
360
684
47030188
บ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
8
29
29
58
47030189
บ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
8
37
36
73
47030190
บ้านนาดี เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
9
52
41
93
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
12
74
77
151
47030192
บ้านแกดำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
9
17
13
30
47030193
บ้านหนองฮังแหลว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
8
28
13
41
47030194
บ้านทุ่งแก ทุ่งแก เจริญศิลป์
17
8
9
17
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) ทุ่งแก เจริญศิลป์
9
54
62
116
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์
11
153
110
263
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์
9
53
71
124
47030198
หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์
9
24
15
39
47030199
บ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์
8
42
43
85
47030200
บ้านหนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์
8
40
27
67
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์
13
186
176
362
47030202
บ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์
14
198
175
373
47030203
บ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์
13
137
182
319
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
12
171
168
339
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์
12
126
94
220
47030206
บ้านคำเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์
8
34
32
66
47030207
บ้านนาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์
25
319
337
656
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป์
9
36
51
87
47030209
บ้านดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์
11
109
111
220
47030210
บ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์
11
98
90
188