จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 255 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ )

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47020016
บ้านดอนม่วยโนนค้อ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
0
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม
0
47020018
บ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
0
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม
0
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม
0
47020021
บ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม
0
47020022
บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม
0
47020023
บ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม
0
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม
0
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม
0
47020026
บ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม
0
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน นาใน พรรณานิคม
0
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นาใน พรรณานิคม
0
47020029
บ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม
0
47020030
บ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม
0
47020031
บ้านนาใน นาใน พรรณานิคม
0
47020032
บ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม
0
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
0
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม
0
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
0
47020036
บ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม
0
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม
0
47020038
บ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม
0
47020039
บ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม
0
47020040
บ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม
0
47020041
บ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม
0
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม
0
47020043
บ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
0
47020044
อนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม
0
47020045
วัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม
0
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม
0
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม
0
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม
0
47020050
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม
0
47020051
บ้านสมสะอาด พอกน้อย พรรณานิคม
0
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม
0
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม
0
47020054
บ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม
0
47020055
บ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม
0
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม
0
47020057
บ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม
0
47020058
บ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม
0
47020059
บ้านโคก ไร่ พรรณานิคม
0
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม
0
47020061
บ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม
0
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม
0
47020063
บ้านบึง วังยาง พรรณานิคม
0
47020064
บ้านหนองหวาย วังยาง พรรณานิคม
0
47020065
บ้านเปือย วังยาง พรรณานิคม
0
47020066
บ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม
0
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม
0
47020068
บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม
0
47020069
บ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม
0
47020070
บ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม
0
47020071
บ้านนาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020072
บ้านต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020074
บ้านนาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020076
บ้านดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020077
บ้านโนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020078
บ้านโคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน
0
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน
0
47020080
บ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน
0
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน
0
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน
0
47020083
บ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน
0
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน
0
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่ พังโคน
0
47020086
บ้านม่วงคำ พังโคน พังโคน
0
47020087
บ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน
0
47020088
บ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน
0
47020089
บ้านหนองบัว แร่ พังโคน
0
47020090
บ้านแร่ แร่ พังโคน
0
47020091
บ้านสมสะอาด แร่ พังโคน
0
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน
0
47020093
บ้านหนองไฮ แร่ พังโคน
0
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน
0
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง ไฮหย่อง พังโคน
0
47020096
บ้านท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน
0
47020097
บ้านสงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน
0
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ไฮหย่อง พังโคน
0
47020099
บ้านอุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน
0
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
0
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ค้อเขียว วาริชภูมิ
0
47020103
บ้านดงบังป่าโจด ค้อเขียว วาริชภูมิ
0
47020104
บ้านโคกตาดทอง ค้อเขียว วาริชภูมิ
0
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ค้อเขียว วาริชภูมิ
0
47020106
บ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ
0
47020107
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) คำบ่อ วาริชภูมิ
0
47020108
บ้านหนองแปน คำบ่อ วาริชภูมิ
0
47020109
บ้านคำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ
0
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง คำบ่อ วาริชภูมิ
0
47020111
บ้านตาดภูวง คำบ่อ วาริชภูมิ
0
47020112
บ้านดงคำโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020113
บ้านดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020114
บ้านโคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020115
บ้านผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020117
บ้านนาบ่อ ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม ปลาโหล วาริชภูมิ
0
47020119
บ้านโพนไผ่ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020120
บ้านห้วยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020122
บ้านหนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020125
บ้านกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
0
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์ หนองลาด วาริชภูมิ
0
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ
0
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ หนองลาด วาริชภูมิ
0
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
0
47020130
บ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
0
47020131
บ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
0
47020132
บ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน
0
47020133
บ้านอูนโคก หนองบัว นิคมน้ำอูน
0
47020134
บ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน
0
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิง นิคมน้ำอูน
0
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน
0
47020138
บ้านค้อใต้ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
0
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
0
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) ค้อใต้ สว่างแดนดิน
0
47020141
ชุมพลศึกษา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
0
47020142
คำเจริญวิทยา ค้อใต้ สว่างแดนดิน
0
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน
0
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
0
47020145
บ้านยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน
0
47020146
บ้านคำสะอาด คำสะอาด สว่างแดนดิน
0
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา คำสะอาด สว่างแดนดิน
0
47020148
บ้านหนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน
0
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) คำสะอาด สว่างแดนดิน
0
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) โคกสี สว่างแดนดิน
0
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน
0
47020152
บ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน
0
47020153
บ้านหนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน
0
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) โคกสี สว่างแดนดิน
0
47020155
บ้านตาล โคกสี สว่างแดนดิน
0
47020156
บ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน
0
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) ตาลโกน สว่างแดนดิน
0
47020158
บ้านหนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน
0
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
0
47020160
บ้านหนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
0
47020161
บ้านนาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
0
47020162
บ้านหนองหวาย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
0
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ทรายมูล สว่างแดนดิน
0
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน
0
47020165
บ้านม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
0
47020166
บ้านดอนยานาง ทรายมูล สว่างแดนดิน
0
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ทรายมูล สว่างแดนดิน
0
47020168
บ้านหนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน
0
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
0
47020170
บ้านโคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน
0
47020171
บ้านคันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน
0
47020172
บ้านหนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน
0
47020173
บ้านธาตุ ธาตุทอง สว่างแดนดิน
0
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
0
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) บงใต้ สว่างแดนดิน
0
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) บงใต้ สว่างแดนดิน
0
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน
0
47020178
บ้านโคกหนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน
0
47020179
บ้านคำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน
0
47020180
ชุมชนบงเหนือ บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020181
บ้านดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020182
บ้านขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020183
บ้านบาก บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020184
บ้านจำปานาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020185
บ้านโคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020186
บ้านโนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020187
บ้านหนองกุง บงเหนือ สว่างแดนดิน
0
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา บ้านต้าย สว่างแดนดิน
0
47020189
บ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้าย สว่างแดนดิน
0
47020190
บ้านคำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
0
47020191
บ้านนาทม บ้านต้าย สว่างแดนดิน
0
47020192
บ้านคำสะแนน บ้านต้าย สว่างแดนดิน
0
47020193
บ้านหนามแท่ง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
0
47020194
บ้านถ่อน บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
0
47020195
บ้านหนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
0
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
0
47020197
บ้านหนองตาล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
0
47020198
บ้านทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน
0
47020199
บ้านหนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน
0
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
0
47020201
บ้านพันนา พันนา สว่างแดนดิน
0
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา พันนา สว่างแดนดิน
0
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) พันนา สว่างแดนดิน
0
47020204
บ้านโพนสูง โพนสูง สว่างแดนดิน
0
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน
0
47020206
บ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน
0
47020207
บ้านคำชนดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน
0
47020208
บ้านนางัว แวง สว่างแดนดิน
0
47020209
บ้านโคกสีไค แวง สว่างแดนดิน
0
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน
0
47020211
บ้านแวง แวง สว่างแดนดิน
0
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ แวง สว่างแดนดิน
0
47020213
บ้านโพนงาม แวง สว่างแดนดิน
0
47020214
บ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน
0
47020215
บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020221
บ้านหวาย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
0
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล หนองหลวง สว่างแดนดิน
0
47020223
บ้านโคกดินแดง หนองหลวง สว่างแดนดิน
0
47020224
บ้านโคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน
0
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น หนองหลวง สว่างแดนดิน
0
47020226
บ้านชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว
0
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว
0
47020228
บ้านภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว
0
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว
0
47020230
บ้านคำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว
0
47020231
บ้านท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว
0
47020232
บ้านปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว
0
47020233
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) ปทุมวาปี ส่องดาว
0
47020234
บ้านโพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว
0
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) ปทุมวาปี ส่องดาว
0
47020236
อภัยดำรงธรรม ปทุมวาปี ส่องดาว
0
47020237
บ้านหนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว
0
47020238
บ้านโคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว
0
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา วัฒนา ส่องดาว
0
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) วัฒนา ส่องดาว
0
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) วัฒนา ส่องดาว
0
47020242
บ้านไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว
0
47020243
อุดมสังวรวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
0
47020244
ชุมชนส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว
0
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว ส่องดาว
0
47020246
บ้านทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว
0
47020247
บ้านหนองกุง ส่องดาว ส่องดาว
0
47030184
บ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์
0
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์
0
47030186
บ้านคำบอน โคกศิลา เจริญศิลป์
0
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030188
บ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030189
บ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030190
บ้านนาดี เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030192
บ้านแกดำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030193
บ้านหนองฮังแหลว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
0
47030194
บ้านทุ่งแก ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030198
หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030199
บ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030200
บ้านหนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์
0
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์
0
47030202
บ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์
0
47030203
บ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์
0
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
0
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์
0
47030206
บ้านคำเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์
0
47030207
บ้านนาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์
0
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป์
0
47030209
บ้านดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์
0
47030210
บ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์
0