ข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 28,843 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 28,843 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 28,843 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
เด็กยากจน
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท
กำพร้า
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ผลกระทบจากเอดส์
47020016
บ้านดอนม่วย
37
37
0
0
0
0
0
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
62
62
0
0
0
0
0
47020018
บ้านช้างมิ่ง
66
66
0
0
0
0
0
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
109
109
0
0
0
0
0
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
71
71
0
0
0
0
0
47020021
บ้านตาลเลียน
138
138
0
0
0
0
0
47020022
บ้านเชิงชุม
146
145
1
0
0
0
0
47020023
บ้านโนนพอก
19
19
0
0
0
0
0
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น
20
20
0
0
0
0
0
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา
18
18
0
0
0
0
0
47020026
บ้านถ่อน
161
161
0
0
0
0
0
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
121
119
0
2
0
0
0
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
74
74
0
0
0
0
0
47020029
บ้านนาเลา
90
90
0
0
0
0
0
47020030
บ้านอูนดง
175
175
0
0
0
0
0
47020031
บ้านนาใน
20
20
0
0
0
0
0
47020032
บ้านผักคำภู
280
280
0
0
0
0
0
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ
134
134
0
0
0
0
0
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
118
118
0
0
0
0
0
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ
68
68
0
0
0
0
0
47020036
บ้านนาสาวนาน
105
105
0
0
0
0
0
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
223
223
0
0
0
0
0
47020038
บ้านภูเพ็ก
43
43
0
0
0
0
0
47020039
บ้านบะฮี
105
105
0
0
0
0
0
47020040
บ้านท่าสองคอน
80
80
0
0
0
0
0
47020041
บ้านนาตากาง
85
85
0
0
0
0
0
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
64
64
0
0
0
0
0
47020043
บ้านบะหัวเมย
75
75
0
0
0
0
0
47020044
อนุบาลพรรณานิคม
305
305
0
0
0
0
0
47020045
วัดสุทธิมงคล
137
137
0
0
0
0
0
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
42
42
0
0
0
0
0
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง
49
48
0
0
1
0
0
47020048
พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
0
0
0
0
0
0
0
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
170
170
0
0
0
0
0
47020050
บ้านคางฮุง
49
49
0
0
0
0
0
47020051
บ้านสมสะอาด
96
96
0
0
0
0
0
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
129
129
0
0
0
0
0
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี
283
283
0
0
0
0
0
47020054
บ้านทิดไทย
40
40
0
0
0
0
0
47020055
บ้านคำแหว
167
167
0
0
0
0
0
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่
175
175
0
0
0
0
0
47020057
บ้านคำข่า
131
131
0
0
0
0
0
47020058
บ้านโนนอุดม
31
31
0
0
0
0
0
47020059
บ้านโคก
110
110
0
0
0
0
0
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
72
72
0
0
0
0
0
47020061
บ้านหินแตก
59
59
0
0
0
0
0
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
274
274
0
0
0
0
0
47020063
บ้านบึง
174
174
0
0
0
0
0
47020064
บ้านหนองหวาย
73
73
0
0
0
0
0
47020065
บ้านเปือย
57
57
0
0
0
0
0
47020066
บ้านขมิ้น
27
27
0
0
0
0
0
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
294
294
0
0
0
0
0
47020068
บ้านสว่าง
120
120
0
0
0
0
0
47020069
บ้านดอนกอย
63
63
0
0
0
0
0
47020070
บ้านโนนทรายคำ
160
160
0
0
0
0
0
47020071
บ้านนาถ่อน
204
204
0
0
0
0
0
47020072
บ้านต้นผึ้ง
177
177
0
0
0
0
0
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
91
91
0
0
0
0
0
47020074
บ้านนาล้อม
82
82
0
0
0
0
0
47020075
บ้านขัวขอนแคน
0
0
0
0
0
0
0
47020076
บ้านดอนดู่
39
39
0
0
0
0
0
47020077
บ้านโนนขมิ้น
30
30
0
0
0
0
0
47020078
บ้านโคกสามัคคี
85
85
0
0
0
0
0
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
40
40
0
0
0
0
0
47020080
บ้านนาเหมือง
135
135
0
0
0
0
0
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง
106
106
0
0
0
0
0
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง
30
30
0
0
0
0
0
47020083
บ้านสร้างขุ่ย
23
23
0
0
0
0
0
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่
193
193
0
0
0
0
0
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง
162
162
0
0
0
0
0
47020086
บ้านม่วงคำ
44
44
0
0
0
0
0
47020087
บ้านดอนหวาย
5
5
0
0
0
0
0
47020088
บ้านนาแยง
18
18
0
0
0
0
0
47020089
บ้านหนองบัว
208
208
0
0
0
0
0
47020090
บ้านแร่
294
294
0
0
0
0
0
47020091
บ้านสมสะอาด
58
58
0
0
0
0
0
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
96
96
0
0
0
0
0
47020093
บ้านหนองไฮ
80
80
0
0
0
0
0
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
23
23
0
0
0
0
0
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
78
69
1
8
0
0
0
47020096
บ้านท่าลาด
3
3
0
0
0
0
0
47020097
บ้านสงเปลือย
72
72
0
0
0
0
0
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
126
126
0
0
0
0
0
47020099
บ้านอุ่มเหม้า
119
119
0
0
0
0
0
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
47
46
0
1
0
0
0
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
149
149
0
0
0
0
0
47020103
บ้านดงบังป่าโจด
90
90
0
0
0
0
0
47020104
บ้านโคกตาดทอง
44
42
2
0
0
0
0
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
103
103
0
0
0
0
0
47020106
บ้านทุ่งเชือก
212
212
0
0
0
0
0
47020107
บ้านหนองกุง
149
149
0
0
0
0
0
47020108
บ้านหนองแปน
31
31
0
0
0
0
0
47020109
บ้านคำบ่อ
67
67
0
0
0
0
0
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
138
138
0
0
0
0
0
47020111
บ้านตาดภูวง
321
321
0
0
0
0
0
47020112
บ้านดงคำโพธิ์
198
198
0
0
0
0
0
47020113
บ้านดอนยานาง
45
45
0
0
0
0
0
47020114
บ้านโคกศาลา
45
45
0
0
0
0
0
47020115
บ้านผักตบ
59
59
0
0
0
0
0
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล
145
144
0
1
0
0
0
47020117
บ้านนาบ่อ
33
33
0
0
0
0
0
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
140
139
1
0
0
0
0
47020119
บ้านโพนไผ่
108
108
0
0
0
0
0
47020120
บ้านห้วยบาง
136
136
0
0
0
0
0
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
114
114
0
0
0
0
0
47020122
บ้านหนองแวง
64
64
0
0
0
0
0
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร
28
28
0
0
0
0
0
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว
101
96
4
1
0
0
0
47020125
บ้านกุดตะกาบ
155
155
0
0
0
0
0
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์
129
129
0
0
0
0
0
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
139
139
0
0
0
0
0
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
151
151
0
0
0
0
0
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ
196
196
0
0
0
0
0
47020130
บ้านดงสว่าง
127
124
0
3
0
0
0
47020131
บ้านหนองเบญจ
88
88
0
0
0
0
0
47020132
บ้านสุวรรณคาม
164
164
0
0
0
0
0
47020133
บ้านอูนโคก
143
141
0
2
0
0
0
47020134
บ้านหนองบัวบาน
51
51
0
0
0
0
0
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
122
117
1
2
2
0
0
47020136
บ้านหนองผักเทียม
0
0
0
0
0
0
0
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง
159
159
0
0
0
0
0
47020138
บ้านค้อใต้
7
7
0
0
0
0
0
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
107
107
0
0
0
0
0
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
126
126
0
0
0
0
0
47020141
ชุมพลศึกษา
12
12
0
0
0
0
0
47020142
คำเจริญวิทยา
39
39
0
0
0
0
0
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์
51
51
0
0
0
0
0
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
117
116
1
0
0
0
0
47020145
บ้านยางคำ
54
54
0
0
0
0
0
47020146
บ้านคำสะอาด
237
236
0
1
0
0
0
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
85
83
0
0
2
0
0
47020148
บ้านหนองหมากแซว
134
134
0
0
0
0
0
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
80
80
0
0
0
0
0
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
239
239
0
0
0
0
0
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย
124
123
0
1
0
0
0
47020152
บ้านบึงโน
77
77
0
0
0
0
0
47020153
บ้านหนองไผ่
199
199
0
0
0
0
0
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
79
79
0
0
0
0
0
47020155
บ้านตาล
69
69
0
0
0
0
0
47020156
บ้านตาลโกน
28
28
0
0
0
0
0
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
52
52
0
0
0
0
0
47020158
บ้านหนองดินดำ
78
78
0
0
0
0
0
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
122
122
0
0
0
0
0
47020160
บ้านหนองหลักช้าง
46
46
0
0
0
0
0
47020161
บ้านนาเตียง
46
46
0
0
0
0
0
47020162
บ้านหนองหวาย
69
69
0
0
0
0
0
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
301
301
0
0
0
0
0
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
100
100
0
0
0
0
0
47020165
บ้านม้า
45
45
0
0
0
0
0
47020166
บ้านดอนยานาง
19
19
0
0
0
0
0
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
65
65
0
0
0
0
0
47020168
บ้านหนองหว้า
62
62
0
0
0
0
0
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
213
213
0
0
0
0
0
47020170
บ้านโคกหลวง
60
60
0
0
0
0
0
47020171
บ้านคันชา
51
49
2
0
0
0
0
47020172
บ้านหนองหอย
9
9
0
0
0
0
0
47020173
บ้านธาตุ
49
49
0
0
0
0
0
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา
227
227
0
0
0
0
0
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
55
55
0
0
0
0
0
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
111
111
0
0
0
0
0
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
60
60
0
0
0
0
0
47020178
บ้านโคกหนองกุง
47
47
0
0
0
0
0
47020179
บ้านคำนาดี
36
36
0
0
0
0
0
47020180
ชุมชนบงเหนือ
183
183
0
0
0
0
0
47020181
บ้านดอนหัน
79
79
0
0
0
0
0
47020182
บ้านขาว
35
35
0
0
0
0
0
47020183
บ้านบาก
48
47
0
0
1
0
0
47020184
บ้านจำปานาถ่อน
128
128
0
0
0
0
0
47020185
บ้านโคกสวัสดี
89
89
0
0
0
0
0
47020186
บ้านโนนสะอาด
27
27
0
0
0
0
0
47020187
บ้านหนองกุง
85
85
0
0
0
0
0
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
92
92
0
0
0
0
0
47020189
บ้านดอนม่วงไข่
41
41
0
0
0
0
0
47020190
บ้านคำไชยวาน
71
71
0
0
0
0
0
47020191
บ้านนาทม
92
92
0
0
0
0
0
47020192
บ้านคำสะแนน
79
79
0
0
0
0
0
47020193
บ้านหนามแท่ง
48
48
0
0
0
0
0
47020194
บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
263
263
0
0
0
0
0
47020195
บ้านหนองบัวแพ
54
53
0
1
0
0
0
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
93
93
0
0
0
0
0
47020197
บ้านหนองตาล
80
80
0
0
0
0
0
47020198
บ้านทุ่งปลากัด
62
62
0
0
0
0
0
47020199
บ้านหนองหอยคัน
99
99
0
0
0
0
0
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
272
272
0
0
0
0
0
47020201
บ้านพันนา
79
79
0
0
0
0
0
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา
40
40
0
0
0
0
0
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
86
86
0
0
0
0
0
47020204
บ้านโพนสูง
97
97
0
0
0
0
0
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
62
62
0
0
0
0
0
47020206
บ้านดอนเชียงยืน
127
127
0
0
0
0
0
47020207
บ้านคำชนดงต้อง
157
156
0
0
1
0
0
47020208
บ้านนางัว
59
59
0
0
0
0
0
47020209
บ้านโคกสีไค
56
56
0
0
0
0
0
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
66
66
0
0
0
0
0
47020211
บ้านแวง
133
133
0
0
0
0
0
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ
126
126
0
0
0
0
0
47020213
บ้านโพนงาม
19
19
0
0
0
0
0
47020214
บ้านสร้างแป้น
132
132
0
0
0
0
0
47020215
บ้านหนองชาด
147
147
0
0
0
0
0
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126
671
670
0
1
0
0
0
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
118
118
0
0
0
0
0
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน
559
558
1
0
0
0
0
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
296
296
0
0
0
0
0
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
370
370
0
0
0
0
0
47020221
บ้านหวาย
44
44
0
0
0
0
0
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล
308
303
0
5
0
0
0
47020223
บ้านโคกดินแดง
155
155
0
0
0
0
0
47020224
บ้านโคกสำราญ
91
91
0
0
0
0
0
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น
49
49
0
0
0
0
0
47020226
บ้านชัยชนะ
107
107
0
0
0
0
0
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา
212
212
0
0
0
0
0
47020228
บ้านภูตะคาม
158
157
0
0
0
1
0
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง
192
192
0
0
0
0
0
47020230
บ้านคำก้าว
58
58
0
0
0
0
0
47020231
บ้านท่าวารี
48
48
0
0
0
0
0
47020232
บ้านปทุมวาปี
125
125
0
0
0
0
0
47020233
บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย
129
114
0
15
0
0
0
47020234
บ้านโพนสวาง
62
62
0
0
0
0
0
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36)
89
89
0
0
0
0
0
47020236
อภัยดำรงธรรม
70
67
1
2
0
0
0
47020237
บ้านหนองม่วง
97
97
0
0
0
0
0
47020238
บ้านโคกสะอาด
58
58
0
0
0
0
0
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา
108
105
0
3
0
0
0
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
163
163
0
0
0
0
0
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
78
78
0
0
0
0
0
47020242
บ้านไทยเจริญ
82
82
0
0
0
0
0
47020243
อุดมสังวรวิทยา
243
243
0
0
0
0
0
47020244
ชุมชนส่องดาว
56
48
7
1
0
0
0
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา
137
137
0
0
0
0
0
47020246
บ้านทันสมัย
49
47
0
2
0
0
0
47020247
บ้านหนองกุง
45
45
0
0
0
0
0
47030184
บ้านโคกศิลา
84
84
0
0
0
0
0
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
185
185
0
0
0
0
0
47030186
บ้านคำบอน
32
32
0
0
0
0
0
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์
435
434
0
1
0
0
0
47030188
บ้านทุ่งคำ
37
37
0
0
0
0
0
47030189
บ้านสร้างฟาก
73
73
0
0
0
0
0
47030190
บ้านนาดี
93
93
0
0
0
0
0
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
143
143
0
0
0
0
0
47030192
บ้านแกดำ
30
30
0
0
0
0
0
47030193
บ้านหนองฮังแหลว
39
39
0
0
0
0
0
47030194
บ้านทุ่งแก
17
17
0
0
0
0
0
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
102
100
2
0
0
0
0
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา
258
257
0
1
0
0
0
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
101
101
0
0
0
0
0
47030198
บ้านหนองจาน
39
39
0
0
0
0
0
47030199
บ้านหนองน้อย
47
47
0
0
0
0
0
47030200
บ้านหนองแสง
55
55
0
0
0
0
0
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
348
346
0
2
0
0
0
47030202
บ้านหนองแวงน้อย
334
334
0
0
0
0
0
47030203
บ้านดงบาก
299
299
0
0
0
0
0
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ
314
314
0
0
0
0
0
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
149
149
0
0
0
0
0
47030206
บ้านคำเม็ก
66
66
0
0
0
0
0
47030207
บ้านนาสีนวล
139
139
0
0
0
0
0
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา
84
84
0
0
0
0
0
47030209
บ้านดงสง่า
131
130
0
0
0
0
1
47030210
บ้านหนองแปน
183
183
0
0
0
0
0