ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาใน (18 กรกฏาคม 2563)


26
จำนวนนักเรียน
10
นักเรียนชาย
16
นักเรียนหญิง
6
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
3
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
3
6
รวมประถมศึกษา
6
10
16
26
รวมทั้งหมด
6
10
16
26
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 26 คน

100.00%