ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น (25 มิถุนายน 2564)


30
จำนวนนักเรียน
14
นักเรียนชาย
16
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
2
4
อนุบาล 3
1
1
2
3
รวมอนุบาล
2
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
3
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
3
7
รวมประถมศึกษา
6
11
12
23
รวมทั้งหมด
8
14
16
30
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

23.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 23 คน

76.67%