ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาก (18 กรกฏาคม 2563)


56
จำนวนนักเรียน
29
นักเรียนชาย
27
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
1
2
อนุบาล 3
1
2
3
5
รวมอนุบาล
2
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
7
10
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
5
10
รวมประถมศึกษา
6
26
23
49
รวมทั้งหมด
8
29
27
56
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

12.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

87.50%