ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชัยชนะ (18 กรกฏาคม 2563)


179
จำนวนนักเรียน
96
นักเรียนชาย
83
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
5
11
อนุบาล 3
1
9
8
17
รวมอนุบาล
2
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
11
19
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
16
8
24
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
12
7
19
รวมประถมศึกษา
6
59
46
105
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
11
8
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
6
11
17
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
5
10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
24
46
รวมทั้งหมด
11
96
83
179
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

15.64%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 105 คน

58.66%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 46 คน

25.70%