ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา (18 กรกฏาคม 2563)


296
จำนวนนักเรียน
151
นักเรียนชาย
145
นักเรียนหญิง
13
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
11
10
21
อนุบาล 3
1
9
10
19
รวมอนุบาล
2
20
20
40
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
9
16
25
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
12
20
32
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
15
10
25
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
10
23
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
17
14
31
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
18
14
32
รวมประถมศึกษา
8
84
84
168
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
18
14
32
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
17
15
32
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
12
12
24
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
47
41
88
รวมทั้งหมด
13
151
145
296
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

13.51%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 168 คน

56.76%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 88 คน

29.73%