ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูตะคาม (18 กรกฏาคม 2563)


202
จำนวนนักเรียน
102
นักเรียนชาย
100
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
8
15
อนุบาล 3
1
13
5
18
รวมอนุบาล
2
20
13
33
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
10
7
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
15
12
27
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
12
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
16
27
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
9
12
รวมประถมศึกษา
6
53
65
118
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
10
6
16
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
9
9
18
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
10
7
17
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
29
22
51
รวมทั้งหมด
11
102
100
202
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

16.34%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 118 คน

58.42%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 51 คน

25.25%