ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง (18 กรกฏาคม 2563)


378
จำนวนนักเรียน
189
นักเรียนชาย
189
นักเรียนหญิง
16
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
16
13
29
อนุบาล 3
2
13
21
34
รวมอนุบาล
3
29
34
63
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
13
19
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
21
21
42
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
13
18
31
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
16
19
35
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
22
21
43
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
20
11
31
รวมประถมศึกษา
9
98
103
201
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
17
15
32
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
29
25
54
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
16
12
28
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
4
62
52
114
รวมทั้งหมด
16
189
189
378
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 63 คน

16.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 201 คน

53.17%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 114 คน

30.16%