ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำก้าว (18 กรกฏาคม 2563)


103
จำนวนนักเรียน
59
นักเรียนชาย
44
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
3
4
7
อนุบาล 3
1
5
4
9
รวมอนุบาล
2
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
7
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
8
6
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
6
11
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
9
19
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
12
0
12
รวมประถมศึกษา
6
51
36
87
รวมทั้งหมด
8
59
44
103
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

15.53%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 87 คน

84.47%