ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (18 กรกฏาคม 2563)


82
จำนวนนักเรียน
44
นักเรียนชาย
38
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
4
3
7
รวมอนุบาล
2
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
3
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
7
6
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
7
10
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
3
11
รวมประถมศึกษา
6
40
34
74
รวมทั้งหมด
8
44
38
82
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

9.76%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 74 คน

90.24%