ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


292
จำนวนนักเรียน
138
นักเรียนชาย
154
นักเรียนหญิง
15
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
3
3
อนุบาล 3
1
5
6
11
รวมอนุบาล
2
5
9
14
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
32
23
55
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
14
24
38
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
20
25
45
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
21
31
52
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
27
25
52
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
19
17
36
รวมประถมศึกษา
13
133
145
278
รวมทั้งหมด
15
138
154
292
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

4.79%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 278 คน

95.21%