ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา (18 กรกฏาคม 2563)


143
จำนวนนักเรียน
69
นักเรียนชาย
74
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
3
9
อนุบาล 3
1
8
6
14
รวมอนุบาล
2
14
9
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
7
6
13
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
10
15
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
7
11
รวมประถมศึกษา
6
40
44
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
4
5
9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
7
10
17
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
4
6
10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
15
21
36
รวมทั้งหมด
11
69
74
143
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

16.08%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 84 คน

58.74%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 36 คน

25.17%