ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุง (18 กรกฏาคม 2563)


65
จำนวนนักเรียน
30
นักเรียนชาย
35
นักเรียนหญิง
9
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
1
6
3
9
อนุบาล 2
1
1
5
6
อนุบาล 3
1
2
5
7
รวมอนุบาล
3
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
6
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
6
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
5
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
3
6
รวมประถมศึกษา
6
21
22
43
รวมทั้งหมด
9
30
35
65
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

33.85%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 43 คน

66.15%