โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  ประกอบด้วย

         1. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก                         ประธานกรรมการสภานักเรียน

         2. เด็กหญิงพิลพ์ลภัส  บุญจันดา               รองประธาน

         3. เด็กชายอภิรักษ์  เหมสมิติ                     รองประธาน

         4. เด็กหญิงวิรดา  โม้สา                            ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

         5. เด็กหญิงวิรดา  วิเศษคร้อ                      ฝ่ายเหรัญญิก

         6. เด็กหญิงพิมชนก  สอนสะอาด               ฝ่ายประชาสัมพันธ์

         7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพิธิ์สะวัง                ฝ่ายดูแลความประพฤติ

         8. เด็กขายสุวิจักขณ์  สุจิมงคล                  ฝ่ายอาคารสถานที่

         9. เด็กหญิงชนิกานต์  เคนวิเศษ                 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

        10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์โอสถ            ฝ่ายปฏิคม

        11. เด็กหญิงพิณประภาวดี  ดอกสันเทียะ     ฝ่ายทัศนศิลป์

        12. เด็กหญิงสุธิดา  ธนานุรักษ์                   ฝ่ายบริหารทั่วไป

        13. เด็กชายฐิติวุฒิ  สิทธิเมืองขวา              กรรมการ

        14. เด็กชายจีรพันธ์  ชำนาญ                      กรรมการ

        15. เด็กหญิงพลอยนภัทร์  ชัยวงศ์              กรรมการ

        16. เด็กชายกิตติกวิน  บุญพันธ์                  กรรมการ

        17. เด็กหญิงชมพูนุช  ประทุมวัน                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปภาดา เทียนกระโทก

 • นายประสงค์ คงคลังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,814
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044056950 อีเมล์: 36030047@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: มาริสา พบโชค โทรศัพท์: 0934163670 อีเมล์: m5311540019@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]