โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

          1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและใชัคุณธรรมนำความรู้ในการเรียนรู้และดำรงชีวิตประจำวัน

          2. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และด้านอื่นอย่างเต็มศักยภาพ

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวดำรงอยู่  และปฏิบัติตนโดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

          4. พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและความรู้เป็นแนวทางในการดำเนิชีวิต

          2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3. ผู้เรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          4. โรงเรียนใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอนให้เป็น "โรงเรียนคุณภาพ"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัส

 • นางสาวเมษยานี นาสะกาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044056950 อีเมล์: 36030047@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: มาริสา พบโชค โทรศัพท์: 0934163670 อีเมล์: m5311540019@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]