โรงเรียนบ้านโนนเชือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ

  ตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒. สร้างเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้

  ๓. สร้างเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา และเทคโนโลยี

            ๔. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   

  เป้าประสงค์

  ๑.  ผู้เรียนได้รับการบริการทุกด้านโดยเสมอภาคทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต

  ๒.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.  นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬาและเทคโนโลยี 

  ๔. โรงเรียนมีมาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองสมาน น้อยวิเศษ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพ็ญศรี มหาอุด

 • นางสาวสุรีรัตน์ ภิรมย์กิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนเชือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030029@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชวาลย์ เบ้าสมศรี โทรศัพท์: 0871968918 อีเมล์: puychatchawan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]