โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      จัดกระบวนการเรียนการสอน  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.    นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓.     ส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์มรดกไทย  สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๔.     ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ๕.     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

  ๖.      ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร

  นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

  นักเรียนเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย

  ครูมีความรู้  ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา

  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:35:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอภิญญา พูนรัตนบัณฑิตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,407
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-126643 อีเมล์: 36030036@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชลธิชา จุลละนันทน์ โทรศัพท์: 0822126122 อีเมล์: Cholticha30275@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]